Fiaba 41 – La licenza del soldato (Cuntu de lu surdatu)

LA LICENZA DEL SOLDATO (Cuntu de lu surdatu = Il racconto del soldato), raccontata da Francesco Gaetani a Calimera, il 30-31 ottobre 1883, e raccolta da V. D. PALUMBO.

            Un re sotto false spoglie salvato dai briganti per il coraggio di un soldato (corrispondente al tipo 952 dell’indice AARNE-THOMPSON) si trova nella fiaba russa Il soldato e lo zar nel bosco (AFANASJEV, p. 226) e nella fiaba dei fratelli GRIMM Gli stivali di bufalo (199). Nel nostro racconto però questa storia è inserita in un contesto più ampio e ricco di particolari e personaggi: dai monaci ingordi ai tipici travestimenti da medico.

CUNTU DE LU SURDATU

 

scvrivano rimpicciolito           Mia forà iche ena’ surdao; èbbie i’ stra’ tuo, esirti e leva ce pirte na kami o’ surdao. Doppu pirte surdao, pu in iche kàmonta tèssarus chronus ecirtea (iche n’i’ kami pente, jatì io’ kavalleria), tuo io’ poddhì skertsuso sto’ reggimento, o kratènna’ sa’ buffuna. Sikkome ti tuo ìfsere ti iche fìkonta i’ mana manechèddhati sto paisi ce ‘en ìsoze zisi addho ka mi’ limòsina, mian emera tuo pirte stu superioru ce jùrefse permesso na pai sto paisi. E superiuri ‘en io’ possìbelo n’o’ fiku’ na pai essu ce o’ kugliunèfsane. Tuo, toronta ti ‘e to’ finnu’ cini, pianni o pornò skònnete ce pai sto’ ria, ce u jùrefse nsomma n’u doi lio permesso, na pai na di i’ mànatu ti en vekkiareddha, ti in èfike fiakka; ce ti iche jurata permesso stus màlutu c”e tu ton dòkane. O ria, kùonta iu, pianni ce u di diu minu permesso. Èbbie i’ stra’ tuo, pai es to’ quartieri, sianonni o’ sakkoppane, a rucha, a fortonni ce guenni atto’ quartieri. Motti èguenne atto’ quartieri e surdai ce e mali u lea’: – Pu pai? – Ecì pu telo! – Emì se ‘rrestèome. – ‘E mu kànnete tipo! – Èbbie i’ stra’ ce pirte èssutu.

            Arte pu pirte èssutu, motti pu on ide e mana, cheresti, ti iche tèssarus chronu pu ‘e to’ tori. Arte ftàzome ti tui ‘en icha’ kanea mezzo na sòzune zisi. Mian emera ipe: – Mamma, ‘en efseri ti e’ pu ènna kàmome? Avri e’ fera a Maglie, dunque pianno in ajelata ce pao ce i’ pulò; ce diaènnome àrtena, ce depoi motti jurizo evò attu surdau, polemò ce trome ngrazie de diu -. Skònnete o pornò tuo, pianni uttin ajelata ce nsignà na pratisi. Sto pratisi pu èkanne, ìvrike ena’ kumento. Ettù tutto kumento iche tri mònaku nfacciau es ti’ fenestra. Respùndefse ena fs’uttu mònaku ston guardiano: – Ènn’u fìome uttin ajelata tunù, na mi’ ti’ pari makà sti’ fera? – Sì, – ipe o guardiani, – ce pos kanni? – Respùndefse o mòneko ce tûpe u guardiani: – Esù ‘en ènna pis addho ka: “Oh, sì”, motti se rotò ‘vò.

            Èftase uso surdao, respùndefse uso mòneko ce ipe: – Pu pai m’utto ciùccio? – Respùndefse o surdao ce ipe: – Jamu Lucianu! ‘E ti’ torì makà ti en ajelata? – Respùndefse o mòneko: – Gnornò, ti e’ ciùccio -. O surdao: – Gnornò, ti en ajelata -. Evala’ mia’ skummessa oli ce diu. O surdao èvale skummessa in ajelata, ce o mònako èvale skummessa o’ ciùccio. – Arte ènna fonàsome diu testemogna, – ìpane, – na dume an e’ ciùccio o an ene ajelata. – Tino fonàzome arte? – Piaka’ ce fonàsane o’ guardiani ce o’ mòneko. Respùndefse o surdao ce ipe u guardiani ce u addhù mòneku: – Esì ènna kàmete es kuscenzian dikissa na dite mi en ajelata oi ciùccio -. Respundèfsane tui ce ìpane: – Eh, nùnnomu! Ka ‘e to’ torì makà ka e’ ciùccio? – Ipe tuo: – Echo straò -. Ce u ti’ piaka’ tui, u ti’ fìane uttin ajelata. Èbbie i’ stra’ ce pirte essu cino. Motti on ide e mana ipe: – Oh, pedàcimu, ti èkame? – I’ pùlisa. – Posso tin doke? – Diakòsciu dukau. Ma a turnìscia avri vrai m’a dìune.

            Fìnnome afse tuo ce piànnome ti o guardiani dinàtise. Tuo, o surdao, mattènnonta ti o guardiani stei dìnato, kanni na vandièfsune sto paisi ti e’ tis tale lokanda ti èftase ena’ mèdeko fseno, is pu echi bisogno na pai n’o’ fonasi. O guardiani, kùonta iu, fònase ena’ mòneko ce on èmbiefse n’u fonasu’ to’ mèdeko. Pirte o mòneko ce ipe: – Besognei nâi ti’ kumpiacenza nârtin es to’ kumento ti o guardiani stei dìnato -. Cinon ipe: – Gnorsì; nsigna pràison ambrò ti evò art’èrkome -. Èvale mian bujina kau sto’ giakko ce pirte. Motti èftase sto’ kumento, ipe: – Pu ene o guardiani pu en dìnato? – Piaka’ ti’ stra’ ce o’ pìrane ecì sti’ cèllatu. Motti mbike ecessu, èbbie ce on ossèrvefse. Doppu on ossèrvefse os ipe o’ mòneko: – Beh, ‘sì ènna pate oli pu ‘ttossu, – ipe, – ti tuo echi besogno ‘tin operatsiuna; kisà fonasi na mi’ pate fèonta nârtete, na min defte jatì ene o doloro ka noà kau stin operatsiuna; ‘en e’ tipoi, ‘en ene.

            Piaka’ ti’ stra’ ce pìrtane tui. Èmine tuo ce o guardiani. Dopu mìnane oli ce diu, èbbie c’èglise i’ porta. Èbbie ce on èkame na votisi mi’ cilia ‘rtea kau; dopu vòtise mi’ cilia ‘rtea kau, pianni ce guaddhi in bujina ce u ndalì u’ pronù diu korpu. – Ja karità, àfimme stei k’arte me ssazi! – Telo na fsero an io’ ciùccio oi an ìone ajelata. – Ìone ajelata! – Ce jatì ipe ka io’ ciùccio? – Èbbie ce u sekùndefse enan addho korpo. – Àfimme stei, ja karità, t’ime pesammeno! – Beh, arte telo akatòn dukau, pròbbion àrtena, andè se kanno vìttima pròbbion àrtena ecé sto gratti -. E mòneki kua’ tes foné ce pistèane ti ene e operatsiuna pu ste ce u kanni u guardiani. O guardiani u doke akatò dukau ce ipe o surdao: – Depoi toriomesta -. Èbbie i’ stra’ ce pirte. Dopu pirte tuo epìrtane e mòneki: – Ti jetti, guardiani? – Oh, oh! Me nguajèfsato! ‘En efsèrete tis io’ cino? Cinon ìone o surdao pu tu fìamo tin ajelata pu lèamo ti e’ ciuccia mentre ìone ajelata. M’ènghise n’u doko akatòn dukau na pai pu ‘ttù ce ipe depoi toriomesta. Arte pos kànnome, c’evò ‘e fidèome na sistò pu ‘ttuanu sto gratti? – Besognei na pame na fonàsome tinò, ena’ mèdekon arte; ka ti sozi minis iu? – Ce kànnome ti ndènnome i’ stessa?

            Fìnnome afse tutu ce piànnome atto’ surdao. Motti pirte sto paisi o surdao, eddhassi vestimento, ce kanni na vandièfsune ti es to tale palai echi ena’ mèdeko kalò. E mòneki epirta’ na vriku’ ena’ mèdeko, nsignàsane na rotìsune sto paisi: – Àmone sto tale palai, ti echi ena’ mèdeko kalò -. Epìrtane c’ìpane: – Medekommu! Besognei nâchi ti’ kumpiacenza nârtin es to’ kumento ti èchome on guardiani pu stei fiakko. – Gnorsì, nsigna pràison ambrò, ti evò art’èrkome! – Èbbie mian bujina, vasta ena’ scikki mea, c’in èvale ‘cikau ce pirte. Doppu pirte, o’ pìrane sti’ kàmbara; ce daveru o guardiani este pleon ecì pu ‘ttù. Os ipe o’ mòneko: – Feretemmu ena’ limbo mo nerò -. Dopu u fera’ to’ limbo mo nerò, o mèdeko ipe: – Beh, pate, ti tui en operatsiuna n’i’ kamo manechommu -. Piaka’ ti’ stra’ ce pìrtane.

            Dopu pirta’ tui, èglise i’ porta; èguale in vujina, ‘en èmine makà na kami sekundu in addhi forà, èbbie i’ stra’ ntrikefti: tiritinghi e tiritanghi, matsae. – Ti ìone, ciùccio oi ajelata? – Ìone ajelata! – Dunque arte telo diakòsciu dukau, ti andé su feo i’ fsichì. – Oh, – èbbie i’ stra’ ce ipe, – àfimme stei ja karità. Tuo ene o klitì atti’ kàscia, piae cio pu teli -. Pirte c’èbbie diakòsciu dukau: – Diakosci dukai me kanune, – ce akatò iche dòkonta i’ trisakosci. – Attevrai ènna mu mbiefsi diu mònaku es to tale spiti ma ena’ traino fortomeno tirì, sitari, kuccia, acho, alai. – Gnorsì, su mbiefto cino pu teli, basta ti ‘en diaenni pleo atto’ kumento -. Èbbie i’ stra’ ce pirte. Dopu pirte ìrtane e mònaki ce ìpane: – Guardiani, pos pame? – ‘E sozo pai kajo, ti me squaièfsato ‘ntieramente! – C’emì, a’ te’ na fseri tin jalìssia, kùamo te’ matsae pu sôddie ce klìsamo ti’ porta, namissia ce fiki es esena ce èrkete na kopanisi olus emà -. Respùndefse o guardiani ce ipe: – Piate o’ traino ce vàlete o’ mulo kau. Vàlete tèssara tùmena sitari, ena’ tùmeno kuccia, ena’ tùmenon acho; efse petse tirì ce mia’ sarman alai ce pareteo u mèdeku -. Respundèfsane e mòneki: – ‘E pame makà ‘mì; ka ti ènna mas kami, i’ stessa pu èkame ‘s esena? – Oi ti tèlete, oi ti ‘e tèlete, esì ènna pate anfortsa -. Piaka’ ti’ stra’ ce pìrtane.

            Eftàsane ecì ce fsefortòsane to’ traino. Dopu fsefortosa’ to’ traino, piaka’ na licenzièfsune atto’ mèdeko. O mèdeko os ipe: – Arte vrai ènna mìnete ‘ttù, ti ènna fate ma ‘mena -. Cini lèonta: – Gnornò, ‘e sòzome mini, jatì o guardiani ma’ meni assolutissimamente sto’ kumenton arte vrai. – ‘En ei ti kami! Esì nghizi na mìnete ‘ttù arte vrai. – Ius teli ce ius kànnome -. Èftase ora is tàola ce kaisa’ na fane. Doppu fane ce pia’ sa’rekka, pu us embriàkefse kalù, èftase e ora u plosi. Us pire ‘s emmia kàmbara ce os ipe: – Ettù ene e kambarassa, plòsete, sas finno i’ kalì nifta -. Cini u doka’ ti’ kalì nifta ce pirte.

            Tui, ja posso krasìn bastùsane epèsane ‘nfangai ston ìpuno. O surdao ti kanni? Èbbie mia’ brai taeddha kukko pu iche preparèfsonta, pirte ecessu sti’ kàmbara pu iche u’ diu mòneku, fsesciòpase ena pu saftu, èbbie mia’ kutala ce u tin èvale sto’ kolo termì termì, poi diaike ston addho ce tôkame i’ stessa. Doppu diaike kamposso cerò, sto’ mereo tu pornù, efsùnnise ce noisti ti iche to prama to palò sto’ kolo. “Oh, fotìamu! – ipe ‘cè safto, – evò chesti, ti ènna kamo arte?” Fònase on addho ce on efsùnnise ce u tûpe: – ‘Derfé, ehi, evò chesti. Na mu doi… – Ti leis? – ipe cino. – Evò chesti… -Achà, ce evò gòmosa o gratti! – respùndefse cino. O mèdeko este pus tin addhi kàmbara, ìgue i’ bella ce skiatte jelonta; all’ùrtimu, pianni mian bujina ce pai ‘cessu cinu ce nsìgnase n’us kopanisi: – Guastasi, doppu sa’ doka na fate ce na pìete mu chèzete o gratti pu panu! Manku stasì fsèrete ‘s ena’ spiti galantòmmenu fsèrete -. Cini en ida’ to’ momento na skappèfsune, nfilefsa’ ti’ portan ghiunnì sekundu ìsane ce fìane ce fika’ to’ mulo ce o’ traino.

            O surdao, ‘s tutto mentre, iche spiccèfsonta o cerò; in addhin emera licenziefti atti’ mànatu ce tàrasse.

            Fìnnome afse tuo ce piànnome arte atto’ ria. Iche panta sti’ kàccia ma dòdeka maggiordomu atto paladiu na diverteftì. Kaccèonta kaccèonta ‘cessu ‘s enan daso, sparpajèftisa, ce o ria vresi ka èmine manechottu mes tutto daso. Èbbie i’ stra’ tuo, motti fsemèrose o pornò, èbbie na pai. Proppi nâgui pu ‘cé ston bosko, ìvrike ena’ kranari pu este c’ìbbie sti’ Napuli na pari kràuna, ce tûpe: – Kumpagnuna, mu kannis ena’ piaciri? Echis ena’ paro rucha na mu doi na fio tua ti ine agrà suppa? – O kranari ‘e ton ennòrise ti ìone o ria: – Sine, – ipe, – echo quai addha, ma i’ poddhì stratsata; a vaddhis arte esù? – Dommuta, – ipe, – mi’ pensefsis ecì -. U doke utta suppa ce tâvale. ‘Nnèkane panu sto’ traino ce nsignasa’ na pratìsune na pane sti’ Napuli.

            Motti icha’ kàmonta kampossi stra’, ftazu’ to’ surdao ka puru cino ste c’ìbbie sti’ Napuli. O ria, motti on ide, on ennòrise ti io’ cino pu tu doke u’ diu minu fse permesso ce cheresti: – Bongiornu, bongiornu -. Erespùndefse o kranari: – Pu pai? – Sti’ Napuli, – ipe cino. – Ce ‘nnea ‘ttuanu sto’ traino ti pame ‘s kumpagnia -. Sto pratisi pu stea’ ce kànnane, o ria ipe: – Pemma tipo na ma diaì o’ cerò, ti èkame èssusu tutto cerò pu iche fse permesso -. Uso surdao ‘en ìsele addho, jatì ìone allegro, ce os kùntefse olo to’ fatto mu’ mòneku. O ria ‘e sa’ leo posson ejela.

            Sti’ stra’ pu kànnane arte tui, icha’ na diaù’ pus emmia taverna proi, na fane ce na plòsune. Arte skuperèftisa dekatrì briganti, ce sfàzane olu proppi kumbùsane ‘cì i’ nifta. Respùndefse uso surdao, tappu ftàsane ecì: – Nghizi na mìnome ettù na ma’ doku’ tipo na fame, ce evò ‘e resisteo pleo ji’ pina -. O kranari ipe: – Achà, na mìnome ettù! A’ mìnome ettù, mas esfàzune -. Ce cio ce o ria to’ parakalùsane. – De’ de’, – ipe cino, – nghizi na mìnome; mi’ pensèfsete ecì, ‘e mas kannu’ tipo. Evò sulamente mia’ pauran echo, ti nvece fse diu minu cerò èbbia tri ce arte pu pao o ria… – Ce o ria ele: – Ti ènna su kami? – Ènghise n’o’ gualu’ pu kau, ‘en iche ti kami. E vèkkia – ti ‘cì iche mian vèkkia – prakalontata: – Pedàciamu, pate pu ‘ttù, k’andè ìsesta ssammeni. – Domma tipo na fame ce mi’ pensa makà ‘cì, – ipe o surdao. – Ce allora, doppu fate, pedàciamu, jo’ kalò pu sas telo, piate i’ stra’ ce pate. – Arte domma na fame, ce depoi, doppu spiccèome, domma mia’ kàmbara na plòsome -. E kranari lea’ tu surdao: – Kamma ti’ karità, pame pu ‘ttù arte ka efe. – De’, ènna ploso ‘ttù arte vrai -. E mara vèkkia èbbie ce o’ doke mia’ kàmbara ammès ena’ paladai na plòsune. Piaka’ ti’ stra’ ce pìrtane ecianu tui.

            Fìnnome afse tutu ce piànnome ti ftàsane e dekatrì briganti. Ce maleppenan embìkane, ìpane: – Mamma ettù arte vrai èchome krea. – Eh, ftochùddhia, – ipe cini, – echi tris kranaru ce ‘e fidèatto pleo na pratìsune ce mbika’ na riposèfsune ettù. – Esù o fseris, – ipa’, – ti defore ‘ci echi i’ skriziuna, ce is pus emeni ettù ‘e pai pleo -. Ekaìsane sti’ banka na fane; dopu spiccèfsane fse fai, respùndefse o kapo briganto ce ipe anù fse cinu: – Amo ce pesto na ‘kkadèune, cini pu ‘cianu -. O surdao este panu ce ìgue olu tu’ diskorsu pu kanna’ kau ce pense pos e’ pu ènna kami n’os kofsi i’ ciofali tunò briganto. Os ipe tunòs kraunaro: – Guei, stasiste artì ‘sì, ti sekundu èrkutte evò os kofto i’ ciofali. Esì epiànnete ittes ciofale ce es pelite pu ‘cì e’ citto porteddhi -. Èbbie ce pirte o pronò briganto. Epirte tuo ce ipe: – Olà, ekatete, ti sas teli o kapo briganto -. Ce cini citta. Toronta tuo ti ‘e respundei tispo, èbbie ce mbike ecessu; stômbi pu èkame tuo, o surdao tu kiafei mia’ botta sciàbola ce u tôkofse i’ ciofali. Na spiccèfsome on diskorso, eccena eccena os èkofse i’ ciofali alò dekatrì ce e kranari es pelùsane atto porteddhi.

            Doppu espiccèfsane, o surdao ipe os kranaro: – E’ metrìsato posses ìsane? – Gnorsì, – ìpane, – dekatrì. – Beh, katènnome pu ‘ttuanu! – Fonasa’ tin bèkkia ce piaka’ mia’ linterna ce pìrtane ce metrisa’ tu dekatrì brigantu pu stèane ssammeni. E vèkkia, motti us ide: – Oh, degraziamu diu, – ipe, – pu me fìato pu mes ti’ lumera! – Doppu kateka’ kau, o pornò pu lecenzièftisa attin bèkkia na pane, tui os ipe: – Dellaste ettù, ti ènna sas kamo ena’ rigalo -. Us pire ‘cé mia’ kàmbara pu iche tria varèddhia: ena fsn gomao krusafi, addho ion gomao asimi ce addho ion gomao rama. Ipe e vèkkia: – Jaddhèfsete apu ‘ttù. Cio pu tèlete, piate -. Respùndefse o surdao ce ipe: – Emà mas kanì cino fs’asimi -. Lecenzièftisa attin vèkkia ce pìrtane, ce o vareddhi o vàlane panu sto’ traino.

            Doppu ìsele ìmiso mili na stàsune sti’ Napuli, ipe uso surdao: – De ti satti pu mbènnome sti’ Napuli, echi mia’ taverna, ce emì ènna kàmome mia’ ‘llegra cena -. Eftàsane tui ‘s tutti taverna ce guala’ pu kau. Piaka’ utto vareddhi ce o vàlane kau sti’ banka pu kaisa’ na fane. Motti stea’ ce spiccèane fse fai, jurèfsane i’ subratàola ce ‘en iche makà o tavernieri. Respùndefse o ria ce ipe: – Arte pao pianno ‘vò u’ diu sordu subratàola -. Tuo, mbece na piai i’ subratàola, èbbie c’èsire tarteo sto palai. Maleppena èftase, nordìnefse nâgune oles e truppe, oles e bande ce na pane ecisimùddhia e’ tutti taverna: motti guenni uso surdao, n’on vàlune stamesa ce n’o’ pane ‘kkumpagnèonta.

            Ce ius ejetti. Pirte oli e truppa ce kàmane nâgui uso surdao pu ‘cessu. Uso surdao, kùonta bande ce sparu ce toronta i’ truppa pu èftaze, èbbie ce nfaccefti, ce ide oli tutti truppa ce ipe ecè safto: “Oh, furtùnamu! Tui màsane ti èftasa evò ce irta’ na me piane na me sparèfsune. Ce o kranari ‘en irte pleo mi’ subratàola. ‘E mu despiacei ti ‘en irte ji’ subratàola, ma ‘en irte manku na piai i’ mìrattu atta turnìscia”. ‘E tu baste nâgui pu ‘cessu sti’ tàola na pai kau stes file to’ surdao pu stèane ecisimùddhia. All’ùrtima ipe: “Arte fseri ti kanno? Arte kanno ena’ kuraggio, pao ce ènna dume ti ènna mu kàmune; pleo pi na me ssazune ‘e mu sozu’ kami”. Èbbie i’ stra’, konsìgnefse o vareddhi tu tavernieri, ce pirte ce mbike kau stes file. Cino ìbbie nâmbi ce cini e surdai on empònnane stamesa.

            Allu meju ìone nfortsao nâmbi stamesa ce nsignasa’ n’on ekkumpagnefsu’ me’ bande oles e truppe. Es to pratisi pu kànnane èftase e karrotsa u ria ce ekateke o famijo; èbbie i’ stra’ ce ènifse i’ portella ce tûpe u surdau: – Favorisca, emba! – jatì o ria tûche ponta: – Tappu ftazi utto surdao, katea ce kàmeto nâmbi -. Cino ‘en ìtele nâmbi, ma o’ kama’ nâmbi nfortsa. Dopu mbike ecessu, pìrtane sto palai, ekatèkane atti’ karrotsa ce ‘nneka’ panu. Piaka’ ti’ stra’ ce kaìsane ecessu sti’ sala. Tuo, proppi na kaìsune, belisti sta poja u ria na jurefsi efsichori j’itto mina pu iche kàmonta dekkiui. O ria tûpe: – Aska ce kàscione; ce pemmu ti sûn ekapètefse ‘s tutto cerò pu stasin es to paìsissu -. Tuo èbbie ce u diskòrrefse olo to’ fatto. U diskòrrefse cino mu dekatrì brigantu, u diskòrrefse cino atti’ taverna, pu o kranari pirte na pai na piai i’ subratàola ce ‘en jùrise pleo. Respùndefse o ria ce tûpe: – A’ ton di, ton ennorizi utto kranari? – Io’ kalò, ce motti o’ torò u dio diu tàfaru ecì stu’ musu na kamo na tu pristune! – Ce ènna mu kami utto piaciri. – Kàmemu n’on do. – Mino, arte se kanno evò n’on di.

            Pirte o ria ce èvale a rucha fse kranari ce jùrise ‘cé sti’ sala. Motti o surdao ide o kranari, eskosi atti’ sedia ce pirte n’u kiavefsi ‘cé stu’ musu, ce èjire i’ chera n’u safsi. Motti o ria ide ti jerni i’ chera resoluto n’u safsi, èbbie ce ènifse i’ giakkèttatu ce fani ndimeno fse ria. Tappu o surdao ide iu, irte ce u pelisti sta poja ce nsìgnase n’u jurefsi n’o’ fsechorisi. Allora o ria on èkame na skosì ce tûpe: – Apo sìmmeri in avanti, ‘sù ise kumandanto afs’olo ton esèrcito. Ce minan depoi felici e kontenti.

 

                                             Francesco Gaetani (Calimera, 30-31 ottobre 1883)

 

icona italiano

 

LA LICENZA DEL SOLDATO

 

C’era una volta un giovane: era stata chiamata la sua leva ed era partito a fare il soldato. Aveva già trascorso quattro anni di servizio militare, ma doveva farne cinque, perché stava nella cavalleria. Al giovane soldato piaceva molto scherzare; nel suo reggimento era considerato una specie di buffone. Ora, poiché sapeva d’aver lasciato la madre sola nel paese, costretta purtroppo a vivere d’elemosina, si presentò un giorno ai suoi superiori e chiese il permesso di tornare da lei. I superiori non potevano lasciarlo andare, e ci risero su. Egli, visto che non gli avevano consentito di partire, s’alzò la mattina, si recò dal re e gli domandò qualche giorno di licenza: voleva vedere la madre, povera vecchia, che dalla partenza del figlio versava in cattive condizioni; aveva chiesto il permesso ai superiori, ma non gli era stato concesso. Il re ascoltò la richiesta e accordò due mesi di licenza. Il giovane tornò al quartier generale, raccolse il tascapane, i vestiti, se li caricò e s’avviò per uscire. Mentre se ne andava, gli altri soldati ed i superiori gli chiedevano: – Dove vai? – Dove voglio. – Noi ti facciamo arrestare. – Voi non mi farete proprio niente -. Imboccò la strada e tornò a casa.

Immaginate la gioia della madre, non appena il figlio fu arrivato: non lo vedeva da quattro anni! Bisogna però dire che quei poveretti non avevano di che vivere. Un giorno il giovane disse: – Mamma, vuoi sapere cosa dobbiamo fare? Domani ci sarà una fiera a Maglie; dunque, prenderò la mucca e andrò a venderla; così, per il momento, potremo campare; poi, quando finirò di fare il soldato, mi cercherò un lavoro e non ci mancherà più il pane -. S’alzò di buon mattino, prese la mucca e s’incamminò. Sulla strada che faceva, trovò un convento; vide tre monaci affacciati alla finestra. Uno di quei monaci disse al padre guardiano: – Vogliamo prendere la mucca a questo giovanotto e impedirgli di portarla alla fiera? – Certo, – rispose il padre guardiano, – ma come dobbiamo fare? – Tu non devi far altro, – spiegò il monaco, – che rispondere: “Oh, sì”, quando te lo chiedo.

Arrivò il soldato. Il monaco chiese: – Dove vai con quell’asino? – Benedetto san Luciano, – disse il soldato, – non vedi che è una mucca? – E il monaco: – Nossignore, è un asino. – Non è asino, è mucca, – ripeté il soldato. Fecero tutt’e due una scommessa: il soldato sosteneva che era mucca, il monaco che era asino. – Adesso dobbiamo cercare due persone di fiducia, – dissero, – per farci dire se è asino o mucca. Chi chiamiamo? – Chiamarono il padre guardiano e un altro monaco. Il soldato domandò a quei due: – Voi dovete dirci in coscienza se questo è un asino o una mucca. – Eh, signore mio, – risposero, – non vedi che è un asino? – Allora ho torto, – egli disse. E così gli presero la mucca. Il giovane se ne tornò a casa. La madre lo vide: – Come è andata, figlio mio? – L’ho venduta. – Per quanto? – Per duecento ducati. Ma i soldi me li daranno domani.

Lasciamo il soldato e andiamo dal padre guardiano, il quale, nel frattempo, s’era ammalato. Saputo della malattia del frate, il soldato fece bandire in paese che in una certa locanda era arrivato un medico forestiero: chi ne avesse bisogno, poteva chiamarlo. Il padre guardiano lo seppe e subito mandò un monaco per chiedere del medico. Il monaco arrivò: – Dovresti avere la bontà di venire al convento; il nostro padre guardiano è ammalato. – Sissignore, va’ pure avanti; arrivo subito, – egli rispose. Nascose una frusta sotto la giacca e andò. Giunse al convento: – Dov’è il padre malato? – Lo accompagnarono alla cella del confratello. Il giovane entrò e lo osservò; poi disse ai monaci: – Dovete allontanarvi da qui; il malato ha bisogno di un’operazione; se sentite gridare, non è il caso che vi precipitiate; non è niente, solo un po’ di dolore per l’operazione; passerà subito.

Essi se ne andarono e il medico restò col padre guardiano. Rimasti soli, il giovane chiuse la porta; fece girare il frate a pancia in giù; prese la frusta, appena l’altro si voltò, e gli assestò i primi due colpi. – Per carità, lasciami, tu mi ammazzi! – Voglio sapere se era asino o mucca. – Era mucca. – E perché hai detto che era un asino? – E giù un’altra scudisciata: – Lasciami, per carità, o son morto! – Beh, per il momento voglio cento ducati, subito subito, altrimenti ti lascio secco qui sul tuo letto -. I monaci sentivano le grida e pensavano fossero per l’operazione che il medico stava facendo al padre guardiano. Questi sborsò i cento ducati e il soldato s’accommiatò: – Ci rivedremo , – disse, e andò via. Vennero i monaci, quando il medico s’era allontanato: – Com’è andata, padre guardiano? – Ahi, ahi, mi avete rovinato! Non sapete chi era quello lì? Il soldato cui abbiamo tolto la mucca dicendo che era un asino. Gli ho dovuto dare cento ducati per farlo andar via, e ha pure detto che ci saremmo rivisti. Cosa facciamo adesso? Io non riesco neppure a muovermi dal letto. – Bisogna andare a cercare qualcuno, un vero medico; non puoi restare così. – E se ci capita di nuovo la stessa cosa?

Lasciamo stare i frati e andiamo dal soldato. Questi, tornato al paese, si cambiò d’abito e fece bandire che sul tal palazzo c’era un medico di fama. I monaci andarono in cerca di un medico e si misero a chiedere in paese: – Andate su quel palazzo: c’è un bravo medico -. Ci andarono: – Caro dottore, – dissero, – dovresti avere la bontà di venire al convento; abbiamo il padre guardiano ammalato. – Certo, certo, andate pure avanti, vi raggiungo subito -. Il giovane prese di nuovo la frusta, con un grosso sverzino, se la nascose e li seguì. Arrivarono e lo accompagnarono nella cella; il povero padre guardiano stava più di là che di qua. Il medico disse ai monaci: – Portatemi una bacinella con dell’acqua -. Gliela portarono ed egli continuò: – Beh, ora andatevene; questa è operazione che devo fare da solo -. Se ne andarono.

Allontanati i monaci, il giovane chiuse la porta, mise fuori la frusta e, senza neppure aspettare e sistemarlo come l’altra volta, cominciò, – tiritìnghete e tiritànghete, – a menar colpi: – Era asino o mucca? – Era mucca. – Allora voglio subito duecento ducati, altrimenti puoi raccomandarti l’anima. – Oh, – fece lui, – lasciami vivere, per carità! Questa è la chiave della cassa, prendi quanto vuoi -. Prese duecento ducati: – Mi bastano duecento, – e cento gli aveva dato prima, e son trecento, – e stasera manderai due monaci da me con un carretto carico di formaggio, grano, fave , piselli e olio. – Va bene, ti mando quello che vuoi, purché non metti più piede nel convento -. Se ne andò. Vennero i monaci: – Come va, padre guardiano? – chiesero. – Non posso star meglio; mi avete rovinato del tutto. – A dire proprio la verità, noi sentivamo i colpi che ti dava e abbiamo chiuso per bene la porta, nel caso dovesse lasciare te e venire a menare tutti noi -. Il padre guardiano disse allora: – Prendete il carretto e attaccate il mulo; caricate quattro tomoli di grano, uno di fave, uno di piselli, sei forme di formaggio e un orciuolo d’olio, e portate tutto al medico -. E i monaci: – Eh, no, noi non ci andiamo, – dissero; – vuoi che faccia anche a noi quanto ha fatto a te? – Volere o no, dovete andarci per forza -. Si prepararono e partirono.

Arivarono lì e scaricarono il carretto. Finito il lavoro, presero commiato dal medico. – No, stasera resterete qui, – egli disse, – dovete mangiare con me. E quelli: – Nossignore, noi non possiamo fermarci; il padre guardiano ci aspetta nel modo più assoluto al convento per questa sera. – Niente discussioni, stasera resterete qui. – Così vuoi, così facciamo -. Arrivò l’ora di cena e si sedettero per mangiare. S’ingozzarono e bevvero come porci; alla fine erano bell’e ubriachi. Venne l’ora di dormire; il giovane li accompagnò in una stanza e disse: – Questa è la vostra camera, dormite pure, vi do la buona notte. – Buonanotte, – risposero ed egli andò via.

Era tanto il vino che avevano bevuto, che i monaci sprofondarono subito nel sonno. Il soldato cosa fece? Bollì una zuppa d’orzo in una padella, entrò nella stanza dove c’erano i due monaci, scoprì uno di loro, prese un mestolo e appiccicò un po’ di quella poltiglia, calda calda, al sedere del malcapitato; poi passò all’altro e fece lo stesso. Dopo parecchio tempo, verso il mattino, uno si svegliò e s’accorse di avere qualcosa di bagnato al sedere: “Oh, povero me! – disse tra sé, – me la sono fatta addosso; adesso come faccio?” Chiamò l’altro e lo svegliò: – Fratello, – gli disse, – che mi venga un accidente, me la son fatta addosso! – Cosa dici? – Me la son fatta addosso! – Perbacco, – rispose l’altro, – io ho riempito tutto il letto! – Il medico stava nella stanza accanto, ascoltava la conversazione e si sbellicava dal ridere; alla fine, afferrò la frusta, andò da loro e cominciò a menar colpi: – Mascalzoni, dopo avervi dato da mangiare e da bere, per riconoscenza, mi sporcate il letto! Non sapete neppure come ci si comporta presso le persone per bene -. I poveretti non pensarono ad altro che a darsela a gambe; infilarono la porta, nudi com’erano, e scapparono, lasciando lì mulo e carretto.

Il soldato, intanto, aveva finito la licenza; il giorno dopo si licenziò dalla madre e partì.

Lasciamo il soldato e torniamo ora dal re. Questi era uscito a caccia, con dodici maggiordomi del palazzo, per divertirsi un po’. Durante la caccia, s’erano divisi l’uno dall’altro, e al re capitò di restar solo nel bosco. Il mattino seguente, all’alba, egli s’incamminò per ritornare. Strada facendo, prima di uscire da lì, s’imbatté in un carbonaio che andava a Napoli per portare carboni: – Amico, – gli disse, – potresti farmi un favore? Non avresti un paio di vestiti da prestarmi? I miei sono bagnati fradici -. Il carbonaio non riconobbe il re e rispose: – Sì, ho degli altri, ma sono parecchio malandati; li indosserai? – Dammeli, non ci pensare -. Il re tolse i vestiti bagnati e indossò gli altri. Poi salì anche lui sul carretto e continuarono per Napoli..

Percorso un bel pezzo di strada, raggiunsero il soldato, diretto anch’egli a Napoli. Il re, nel vederlo, riconobbe il giovane cui aveva dato due mesi di permesso e si rallegrò. – Buongiorno, buongiorno! – Dove vai? – chiese il carbonaio. – A Napoli. – Sali allora anche tu sul carretto; staremo in compagnia -. Strada facendo, il re propose al soldato: – Raccontaci qualcosa, per ingannare un po’ il tempo. Che cosa hai fatto a casa in questi due mesi di licenza? – Il soldato, che era un allegrone, non voleva altro; cominciò subito a raccontare la storia dei monaci. Non vi dico il re come se la rideva!

Ora, lungo il tragitto che questi facevano, si passava vicino a una taverna dove si poteva mangiare e dormire; quello però era il rifugio di tredici briganti che uccidevano chiunque vi si fermasse. Quando arrivarono, il soldato propose: – Restiamo qui; facciamoci preparare qualcosa da mangiare; non ci resisto più per la fame -. Il carbonaio disse: – Cosa? Fermarsi qui? Se resteremo qui, ci ammazzeranno -. Il re e il carbonaio cercavano di convincere l’altro. – No, no, – ripeté il soldato, – dobbiamo fermarci. Non vi preoccupate, non ci faranno niente. Quanto a me, solo di una cosa ho paura: io, invece di due mesi di licenza, ne ho fatti tre e, quando tornerò, chissà il re cosa mi farà! – E il re: – Cosa ti farà? – Insomma, dovettero fermarsi, non ci fu verso. La vecchia che serviva nella taverna li supplicava: – Ragazzi miei, andatevene via, altrimenti finirete ammazzati. – Dacci da mangiare e non t’impicciare, – disse il soldato. – Allora, dopo che avrete mangiato, ragazzi, per il bene che vi voglio, prendete la vostra strada e andatevene. – Per il momento, facci mangiare, e poi, quando avremo finito, ci darai una stanza per dormire -. I carbonai insistevano col soldato: – Facci il favore, andiamocene, adesso che hai mangiato. – No, stasera devo dormire qui -. La povera vecchia diede loro una camera per la notte, in un piccolo stabile; ed essi vi si avviarono.

Lasciamoli andare a letto e aspettiamo l’arrivo dei tredici briganti. Questi arrivarono e dissero alla vecchia: – Mamma, stasera abbiamo da lavorare. – Oh, poveretti, – esclamò lei, – sono tre carbonai che non ce la facevano a camminare e si sono fermati qui per riposarsi. – Tu sai bene, – risposero, – che chiunque si fermi qui non riparte più: è scritto anche nell’insegna -. Si sedettero a tavola per la cena; finito di mangiare, il capo dei briganti disse a uno della banda: – Va’ a dire loro di scendere -. Il soldato, dalla sua stanza, ascoltava tutto ciò che dicevano i briganti e intanto cercava di trovare il modo per tagliar loro la testa. Mise dunque in guardia i due carbonai: – Attenti, voi aspettate che il brigante entri; appena entrato, io gli staccherò la testa; voi prendetela e gettatela fuori dal finestrino -. Arrivò il primo brigante, bussò: – Ehi, scendete; vi vuole il capo -. Loro zitti. Il brigante vide che nessuno rispondeva e s’infilò nella stanza; non fece in tempo ad entrare che il soldato gli assestò un colpo di sciabola e gli mozzò la testa. Per dirla in breve, ad uno ad uno, tagliò la testa a tutti e tredici, e i carbonai le gettavano dal finestrino.

Quando finirono, il soldato chiese: – Le avete contate? – Sissignore, tredici. – Beh, allora possiamo scendere -. Chiamarono la vecchia, cercarono una lanterna e andarono a contare i briganti uccisi. – Oh, sia lodato il Signore, – disse la vecchia, appena li vide, – mi avete liberata dal fuoco! – La mattina dopo, quando scesero per congedarsi dalla vecchia e partire, lei li portò in una stanza dove c’erano tre barili: – Venite, voglio farvi un regalo, – disse. Uno di quei barili era pieno d’oro, l’altro d’argento, il terzo di rame: – Scegliete, – disse la vecchia, – potete prendere quale volete. – A noi va bene quello con l’argento, – rispose il soldato. Si salutarono e partirono; il barile fu messo sul carretto.

Mancava mezzo miglio per arrivare a Napoli, e il soldato disse: – Ascoltate: appena si entra a Napoli, c’è una taverna; fermiamoci e facciamoci un pranzetto in allegria -. Raggiunsero la taverna e scesero. Presero il barile, lo nascosero sotto il tavolo e si sedettero per mangiare. Quando stavano per finire, vollero ordinare anche il dolce, ma l’oste non c’era. Il re propose: – Aspettate qui, vado io a comprare qualcosa di buono -. Ma, invece di comprare il dolce, egli tirò dritto al palazzo. Arrivò e ordinò che si mettessero subito in marcia tutte le truppe con la fanfara, andassero presso la taverna dove c’era il soldato, lo prelevassero, lo mettessero al centro e lo accompagnassero da lui.

Così fu. Arrivò la truppa e chiamarono il soldato. Questi, a sentir fanfare e spari e a veder marciare la truppa, s’era affacciato e aveva pensato: “Povero me, hanno saputo che sono tornato e son venuti ad arrestarmi e fucilarmi! E il carbonaio non è più tornato con il dolce; non mi dispiace per il dolce; il guaio è che non s’è preso la sua parte di soldi”. Temeva un po’, a dire il vero, di alzarsi da tavola e raggiungere i soldati schierati là fuori. “Una decisione devo prenderla, – pensò alla fine: – mi farò coraggio e andrò a vedere che cosa accadrà; peggio che d’esser fucilato non potrà succedermi”. S’alzò, consegnò il barile all’oste, e andò a schierarsi con gli altri. Cercava di mettersi in fila, ma i soldati lo spingevano verso il centro.

Fu costretto a entrare in mezzo e tutte le truppe con la fanfara cominciarono ad accompagnarlo. Durante la marcia arrivò la carrozza del re, scese il cocchiere, aprì lo sportello e invitò il soldato a salire: – Prego, si accomodi! – Il re così aveva ordinato. Il soldato si rifiutava d’entrare e dovettero costringerlo. Alla fine entrò; giunsero così al palazzo, scesero dalla carrozza e salirono su. S’accomodarono nella sala. Il soldato, prima di prender posto, si inginocchiò ai piedi del re per farsi perdonare il mese di licenza in più che aveva fatto. Il re lo fece alzare e gli disse: – Mettiti a sedere, e raccontami che cosa ti è capitato durante tutto il tempo trascorso in paese -. Il giovane iniziò il suo racconto: dei briganti, della taverna, del carbonaio che era uscito a comprare il dolce e non era più tornato. Il re lo interruppe: – Se vedessi quel carbonaio, lo riconosceresti? – Certo, e con due pugni gli farei la faccia gonfia! – E’ quanto dovrai fare. – Fatemelo vedere, dunque. – Aspetta, tra un istante te lo farò incontrare.

Il re uscì, indossò il vestito da carbonaio e rientrò nella sala. Il soldato, non appena vide il carbonaio, s’alzò dalla sedia e si precipitò a picchiarlo, alzando la mano per colpire. Il re allora, visto che gli si avventava contro così risoluto, aprì la giacca e mostrò il suo vestito regale. Il povero giovane si gettò di nuovo ai suoi piedi a chiedere perdono. Il re lo sollevò e annunciò: – Da oggi in poi, tu sarai il comandante di tutto l’esercito -. E rimasero così felici e contenti.

 

dal racconto di Francesco Gaetani (Calimera, 30-31 ottobre 1883)

 

 

 

Lascia un commento